SEMINARIUM NAUKOWE Z KATECHETYKI,
TEOLOGII PASTORALNEJ I PEDAGOGIKI


 

Badania katechetyczne obejmują: środowiska katechezy (rodzina, parafia, szkoła), prawne i teologiczne uzasadnienie oraz modele szkolnego nauczania religii, wychowanie religijne w Europie, dydaktyka i metodyka katechezy, zasada aktywizacji w katechezie, osobowość katechety, formy katechezy specjalnej, badania empiryczne. 

W badaniach pedagogicznych koncentrujemy się na wychowaniu rodzinnym i szkolnym, na uwarunkowaniach oddziaływań wychowawczych, relacji wychowawca - wychowanek itp.

Owoce studenckiej pracy - por. prace magisterskie i licencjackie.


Forma: ćwiczenia, rok III-VI teologia kapłańska, teologia katechetyczno-pastoralna, nauki o rodzinie

Zaliczenie / egzamin: wpis na podstawie prac wykonanych w semestrze

Termin: koniec każdego semestru

 

TREŚĆ ZAJĘĆ

Wprowadzenie w problematykę Katechetyki i PEdagogiki; specyfika prac pedagogicznych i katechetycznych; wybrane zagadnienia pedagogiczne i katechetyczne; badania teoretyczne i empiryczne w wychowaniu.

 

 

Ważne załączniki:

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu OpolskiegO Z 2015 R.

Zasady redakcji pracy licencjackiej lub magisterskiej

Przypisy - przykłady

INNE - STRONA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UO

 

ZALECANA LITERATURA

Por. literatura przedmiotu "Katechetyka fundamentalna"
oraz szeroka literatura pedagogiczna.